ภาษาไทย ท33101
สุภาษิตพระร่วง การอ่านอย่างวิเคราะห์
สาระสำคัญเกี่ยวกับ การอ่านอย่างวิเคราะห์
สาระสำคัญเกี่ยวกับ การอ่านอย่างวิเคราะห์
เนื้อเรื่องสุภาษิตพระร่วง และการยกตัวอย่างสุภาษิต
การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี