ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแส กฎของโอห์มและความต้านทาน / สภาพต้านทานไฟฟ้าและสภาพนำไฟฟ้า
โจทย์กระแสไฟฟ้าในตัวนำ (ข้อ 6) / กฎของโอห์ม และความต้านทาน
โจทย์กระแสไฟฟ้าในตัวนำ (ข้อ 6) / กฎของโอห์ม และความต้านทาน
ความนำไฟฟ้า
ความนำไฟฟ้า (ต่อ) / สภาพต้านทานไฟฟ้า และสภาพนำไฟฟ้า