ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแส กฎของโอห์มและความต้านทาน / สภาพต้านทานไฟฟ้าและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานไฟฟ้า และสภาพนำไฟฟ้า (ต่อ)
สภาพต้านทานไฟฟ้า และสภาพนำไฟฟ้า (ต่อ)
ความต้านทานไฟฟ้า