ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแส กฎของโอห์มและความต้านทาน / สภาพต้านทานไฟฟ้าและสภาพนำไฟฟ้า
โจทย์ สภาพความต้านทาน, สภาพนำไฟฟ้า (5 ข้อ)
โจทย์ สภาพความต้านทาน, สภาพนำไฟฟ้า (5 ข้อ)
โจทย์ สภาพต้านทาน สภาพนำไฟฟ้า (2 ข้อ)
โจทย์ สภาพต้านทาน สภาพนำไฟฟ้า (2 ข้อ)
โจทย์ สภาพต้านทาน สภาพนำไฟฟ้า (3 ข้อ)