ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแส กฎของโอห์มและความต้านทาน / สภาพต้านทานไฟฟ้าและสภาพนำไฟฟ้า
โจทย์สภาพต้านทาน (2 ข้อ) / การอ่านค่าแถบสีของตัวต้านทาน
โจทย์สภาพต้านทาน (2 ข้อ) / การอ่านค่าแถบสีของตัวต้านทาน
แบบฝึกหัด การอ่านค่าแถบสีของตัวความต้าน
แบบฝึกหัด การอ่านค่าแถบสีของตัวความต้าน (ต่อ)
ตัวต้านทานที่แปรค่าได้ (Variable Resitor)