ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแส กฎของโอห์มและความต้านทาน / สภาพต้านทานไฟฟ้าและสภาพนำไฟฟ้า
ไดโอด (Diode)
ไดโอด (Diode)
ไดโอดชนิดต่างๆ ตัวอย่างไดโอดบนแผงวงจร
การทำงานของตัวต้านทานที่แปรค่าได้
สมบัติของไดโอด ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทิศทางเดียว