ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแส การต่อตัวต้านทาน และการหาค่าความต้านทานรวม
การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม และหาความต้านทานรวม
การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม และหาความต้านทานรวม
การต่อตัวต้านทานแบบขนาน และหาความต้านทานรวม และกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน
การต่อตัวต้านทานแบบผสม และหาความต้านทานรวม