ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแส การต่อตัวต้านทาน และการหาค่าความต้านทานรวม
โจทย์เรื่อง การต่อตัวต้านทานแบบผสม (ข้อ 1,2,3)
โจทย์เรื่อง การต่อตัวต้านทานแบบผสม (ข้อ 1,2,3)
เฉลยโจทย์เรื่อง การต่อตัวต้านทานแบบผสม (ข้อ 3)
โจทย์เรื่อง การหาความต้านทานรวมของวงจร (1 ข้อ)