ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแส การต่อตัวต้านทาน และการหาค่าความต้านทานรวม
การต่อความต้านทานแบบ Wheatstone bridge และการหาความต้านทานรวม
การต่อความต้านทานแบบ Wheatstone bridge และการหาความต้านทานรวม
การต่อความต้านทานแบบ Wheatstone bridge (ต่อ)
โจทย์เรื่อง การหาความต้านทานรวมของวงจร กรณีมี-ไม่มีการลัดวงจร
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-