ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแส การต่อแบตเตอรี่ และการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม
การต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม
การต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม
การต่อแบตเตอรี่แบบย้อนกระแส และการต่อแบตเตอรี่แบบขนาน
การต่อแบตเตอรี่แบบผสม