ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแส การต่อแบตเตอรี่ และการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม
โจทย์เรื่อง การต่อแบตเตอรี่ (ข้อ 1)
โจทย์เรื่อง การต่อแบตเตอรี่ (ข้อ 1)
โจทย์เรื่อง การต่อแบตเตอรี่ (ข้อ 2)