ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแส การนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
กระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
ความเร็วลอยเลื่อน / อิเล็กตรอนอิสระ / กระแสไฟฟ้าในตัวนำ