ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแส แรงเคลื่อนไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า
แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร
แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร
แรงเคลื่อนไฟฟ้าคือ พลังงานที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ที่ทำให้ประจุไฟฟ้าหนึ่งหน่วย เคลื่อนผ่านแหล่งกำเนิด
แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้าที่ต่อกับตัวต้านทาน การไหลของกระแสไฟฟ้า
แรงเคลื่อนไฟฟ้า = ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่ + ความต้านทานภายใน : E = V + Ir