ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแส การแบ่งศักย์ไฟฟ้า และแบ่งกระแสไฟฟ้า
การแบ่งศักย์ไฟฟ้าในวงจร
การแบ่งศักย์ไฟฟ้าในวงจร
โจทย์เรื่อง การแบ่งศักย์ไฟฟ้าในวงจร
โจทย์เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าในวงจร
โจทย์เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าในวงจร (ต่อ)