ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแส พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า
กำลังไฟฟ้า คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปใน 1 หน่วยเวลา : P = Wt
กำลังไฟฟ้า คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปใน 1 หน่วยเวลา : P = Wt
โจทย์เรื่อง กำลังไฟฟ้า
โจทย์เรื่อง พลังงานไฟฟ้า (ข้อ 1 - 3)
โจทย์เรื่อง พลังงานไฟฟ้า (ข้อ 4)