ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแส การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
การวิเคราะห์ความต่างศักย์ในวงจร
การวิเคราะห์ความต่างศักย์ในวงจร
โจทย์เรื่อง การแบ่งศักย์ไฟฟ้าในวงจร (ข้อ 1)
โจทย์เรื่อง การแบ่งศักย์ไฟฟ้าในวงจร (ข้อ 2)