ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก
แม่เหล็กไฟฟ้า ขั้วแม่เหล็ก แรงกระทำระหว่างขั้วแม่เหล็ก
แม่เหล็กไฟฟ้า ขั้วแม่เหล็ก แรงกระทำระหว่างขั้วแม่เหล็ก
สนามแม่เหล็ก เส้นแนวแรง ทิศทางสนามแม่เหล็ก จุดสะเทิน
สนามแม่เหล็กโลก ลมสุริยะ