ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก
ฟลักซ์เหล็ก (Mangetic Flux)
ฟลักซ์เหล็ก (Mangetic Flux)
ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density)
โจทย์เรื่อง สนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก (ข้อ 1)
โจทย์เรื่อง สนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก (ข้อ 2-4)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-