ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก การเคลื่อนที่ของอนุภาคไฟฟ้า ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ
แรงกระทำต่ออนุภาคประจุไฟฟ้า ที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
แรงกระทำต่ออนุภาคประจุไฟฟ้า ที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
การใช้กฏมือขวา หาทิศของแรงที่กระทำต่ออนุภาคประจุ ในสนามแม่เหล็ก
การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า เข้าไปในสนามแม่เหล็ก
การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า เข้าไปในสนามแม่เหล็ก (ต่อ)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-