ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กของลวดตัวนำ ขดลวดโซเลนอยด์ / แรงกระทำต่อลวดตัวนำ ที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และอยู่ในสนามแม่เหล็ก
สนามแม่เหล็ก ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า ไหลผ่านลวดตัวนำ
สนามแม่เหล็ก ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า ไหลผ่านลวดตัวนำ
โจทย์ สนามแม่เหล็ก ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า ไหลผ่านลวดตัวนำ (ข้อ 1,2)