ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก แรงที่กระทำต่อขดลวดที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก
แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำในสนามแม่เหล็ก
แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำในสนามแม่เหล็ก
สมการ แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำในสนามแม่เหล็ก
กรณีลวดตัวนำสองเส้นขนานกัน และมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-