ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
ทบทวนเรื่อง การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า , การเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ และแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
ทบทวนเรื่อง การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า , การเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ และแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
การหาค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
ทำโจทย์ กรณีลวดตัวนำเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำใน ขดลวดที่หมุนในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-