ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแสสลับ การต่อวงจร RCL แบบขนาน
วงจร RL ที่ต่อแบบขนานกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ : ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อม R และ L มีค่าเท่ากัน
วงจร RL ที่ต่อแบบขนานกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ : ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อม R และ L มีค่าเท่ากัน
วงจร RL ที่ต่อแบบขนานกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ : กระแสไฟฟ้ารวม มีเฟสตามความต่างศักย์ไฟฟ้า
โจทย์คำนวณเรื่อง วงจร RL ที่ต่อขนานกับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (ข้อ 3)
วงจร RC ที่ต่อแบบขนานกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ : ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อม R และ C มีค่าเท่ากัน, กระแสไฟฟ้ารวม มีเฟสนำความต่างศักย์ไฟฟ้า