ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแสสลับ การต่อวงจร RCL แบบขนาน
โจทย์คำนวณเรื่อง วงจร RC ที่ต่อขนานกับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (ข้อ 4)
โจทย์คำนวณเรื่อง วงจร RC ที่ต่อขนานกับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (ข้อ 4)
วงจร RCL ที่ต่อแบบอนุกรมกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ : กระแสไฟฟ้าผ่าน R L C มีค่าเท่ากัน, แผนภาพเฟเซอร์ของวงจร
โจทย์คำนวณเรื่อง วงจร RCL ที่ต่ออนุกรมกับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (ข้อ 5)