ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแสสลับ การต่อวงจร RCL แบบขนาน
โจทย์คำนวณเรื่อง วงจร RCL ที่ต่ออนุกรมกับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (ข้อ 5 ต่อ)
โจทย์คำนวณเรื่อง วงจร RCL ที่ต่ออนุกรมกับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (ข้อ 5 ต่อ)
วงจร RCL ที่ต่อแบบขนานกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ : ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อม R L C มีค่าเท่ากัน, แผนภาพเฟเซอร์ของวงจร