ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแสสลับ แบบทดสอบ
-ไม่มีข้อมูล VDO-