ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแสสลับ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ค่ายังผล ค่ามิเตอร์ ค่า rms
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ จะมีกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอ มีลักษณะเป็นซิมเปิลฮาร์โมนิก
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ จะมีกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอ มีลักษณะเป็นซิมเปิลฮาร์โมนิก
ค่ายังผล (effective value) เป็นการอ่านค่า i และ v ของไฟฟ้ากระแสสลับ โดยเปรียบเทียบกับไฟฟ้ากระแสตรง
ค่ามิเตอร์ (meter value) เป็นค่าที่อ่านได้มิเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อวัดค่ายังของ i และ v ของไฟฟ้ากระแสสลับ
ค่ารากที่สองของกำลังสองเฉลี่ย (rms value) เป็นค่าที่หาได้จากนำค่า i และ v มายกกำลังสอง แล้วหารากที่สอง