ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C. Circuit) เป็นวงจรที่มีอุปกรณ์ได้แก่ ความต้านทาน (R) ตัวเก็บประจุ (C) ตัวเหนี่ยวนำ (L)
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C. Circuit) เป็นวงจรที่มีอุปกรณ์ได้แก่ ความต้านทาน (R) ตัวเก็บประจุ (C) ตัวเหนี่ยวนำ (L)