ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแสสลับ การต่อวงจร RCL แบบอนุกรม
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ "อัตราส่วนระหว่างค่ามิเตอร์ของความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม ต่อกระแสไฟฟ้ารวม มีค่าคงตัว เรียกว่า ความต้านทานเชิงซ้อน (Impedance-Z)"
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ "อัตราส่วนระหว่างค่ามิเตอร์ของความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม ต่อกระแสไฟฟ้ารวม มีค่าคงตัว เรียกว่า ความต้านทานเชิงซ้อน (Impedance-Z)"
วงจร RC ที่ต่ออนุกรมกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ : กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R และ C มีค่าเท่ากัน, ความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม มีเฟสตามกระแสไฟฟ้าของวงจร