ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแสสลับ ค่ากำลังไฟฟ้า 1
กำลังไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
กำลังไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
กำลังไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ มีค่ามากที่สุดเมื่อใด
กำลังไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ มีค่าเป็น 0 เมื่อใด