ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแสสลับ ค่ากำลังไฟฟ้า 2
เฉลยโจทย์คำนวณไฟฟ้ากระแสสลับ (ข้อ 9)
เฉลยโจทย์คำนวณไฟฟ้ากระแสสลับ (ข้อ 9)
เฉลยโจทย์คำนวณไฟฟ้ากระแสสลับ (ข้อ 10)
เฉลยโจทย์คำนวณไฟฟ้ากระแสสลับ (ข้อ 11)