ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแสสลับ แกลแวนอมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ และโอมห์มิเตอร์
ส่วนประกอบของแกลแวนอมิเตอร์ / การวัดกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า โดยใช้แกลแวนอมิเตอร์
ส่วนประกอบของแกลแวนอมิเตอร์ / การวัดกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า โดยใช้แกลแวนอมิเตอร์
หลักการทำงานของแอมมิเตอร์
ตัวอย่างโจทย์คำนวณเรื่อง แกลแวนอมิเตอร์