ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้ากระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
หลักการทำงานของ หม้อแปลงไฟฟ้า
หลักการทำงานของ หม้อแปลงไฟฟ้า
การเปลี่ยนแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้า โดยใช้กฎของ Faraday
กระแสวนในแกนเหล็ก สัญลักษณ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส