ฟิสิกส์ ว40205
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การผลิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สรุปหลักการทำงานของอุปกรณ์เฮิรตซ์ ซึ่งยืนยันทฤษฎีของแมกซ์เวลล์
สรุปหลักการทำงานของอุปกรณ์เฮิรตซ์ ซึ่งยืนยันทฤษฎีของแมกซ์เวลล์
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / คลื่นวิทยุ
การส่งคลื่นวิทยุระบบ A.M. ไปยังเครื่องรับวิทยุ