ฟิสิกส์ ว40205
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์
หม้อแปลงไฟฟ้า / Adapter และตัวอย่างโจทย์
หม้อแปลงไฟฟ้า / Adapter และตัวอย่างโจทย์
ทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ และทิศของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า