ฟิสิกส์ ว40205
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คุณสมบัติและลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คุณสมบัติและลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สูตรความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และทิศการเคลื่อนที่
การทดลองของเฮิรตซ์ และอุปกรณ์ทดลองของเฮิรตซ์
หลักการทำงานของอุปกรณ์ทดลองของเฮิรตซ์