ฟิสิกส์ ว40205
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การส่งคลื่นวิทยุระบบ A.M. / ความถี่ของคลื่นวิทยุ F.M. / การส่งคลื่นวิทยุระบบ F.M.
การส่งคลื่นวิทยุระบบ A.M. / ความถี่ของคลื่นวิทยุ F.M. / การส่งคลื่นวิทยุระบบ F.M.
การส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นวิทยุระบบ A.M. ได้ 2 ทางคือ คลื่นดิน คลื่นฟ้า
คลื่นความถี่ของโทรทัศน์และไมโครเวฟ / การส่งคลื่นไมโครเวฟ / คุณสมบัติรังสีอินฟราเรด