ฟิสิกส์ ว40205
ฟิสิกส์อะตอม รังสีเอ็กซ์ ปรากฎการควอนตัม และ สมมติฐานของเดอบรอยด์
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค : อนุภาคแสดงสมบัติเป็นคลื่นได้ และคลื่นแสงแสดงสมบัติองอนุภาคได้
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค : อนุภาคแสดงสมบัติเป็นคลื่นได้ และคลื่นแสงแสดงสมบัติองอนุภาคได้
เดอ บรอยล์ อธิบายทฤษฎีอะตอมของโบร์ว่า อิเล็กตรอนในอะตอมไม่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เนื่องจากแสดงสมบัติคลื่นนิ่ง
โจทย์คำนวณเรื่อง ความยาวคลื่นเดอบรอยล์ (ข้อ 1)