ฟิสิกส์ ว40205
ฟิสิกส์อะตอม รังสีเอ็กซ์ ปรากฎการควอนตัม และ สมมติฐานของเดอบรอยด์
ปรากฎการณ์คอมป์ตัน เกิดจากการชนกันระหว่างโฟตอนกับอิเล็กตรอน แสดงว่าคลื่นมีสมบัติเป็นอนุภาคได้
ปรากฎการณ์คอมป์ตัน เกิดจากการชนกันระหว่างโฟตอนกับอิเล็กตรอน แสดงว่าคลื่นมีสมบัติเป็นอนุภาคได้
กลศาสตร์ควอนตัม เป็นวิชาอธิบายปรากฏการณ์ระดับจุลภาค เช่น อิเล็กตรอนแสดงตัวเป็นคลื่น เคลื่อนที่ด้วยความเร็วกลุ่ม
กลศาสตร์ควอนตัม สามารถอธิบายอะตอมได้กว้างขวางกว่าและดีกว่าทฤษฎีอะตอมของโบร์