ฟิสิกส์ ว40205
ฟิสิกส์อะตอม รังสีเอ็กซ์ ปรากฎการควอนตัม และ สมมติฐานของเดอบรอยด์
กลศาสตร์ควอนตัม : หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก "เราไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่นอนถึงตำแหน่ง และความเร็วของอนุภาคในเวลาเดียวกัน"
กลศาสตร์ควอนตัม : หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก "เราไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่นอนถึงตำแหน่ง และความเร็วของอนุภาคในเวลาเดียวกัน"
กลศาสตร์ควอนตัม : โจทย์คำนวณเรื่อง หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก (ข้อ 1-3)
กลศาสตร์ควอนตัม : โครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม