ฟิสิกส์ ว40205
ฟิสิกส์อะตอม แนวคิดเกี่ยวกับอะตอม ตามทฤษฎีต่างๆ ของนักวิทยาศาสตร์
ลักษณะทั่วไปของรังสีแกมมา
ลักษณะทั่วไปของรังสีแกมมา
ความเป็นมาและแนวคิดต่างๆ ของฟิสิกส์อะตอม / การค้นพบอิเล็กตรอน
การทดลองของทอมสัน : หลักการทำงานของอุปกรณ์ทดลองของทอมสัน
การทดลองของทอมสัน : การเคลื่อนที่ของรังสีแคโทด ในสนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็ก