ฟิสิกส์ ว40205
ฟิสิกส์อะตอม แบบจำลองอะตอม สเปกตรัมของอะตอม
แบบจำลองอะตอมของทอมสัน : เนื้ออะตอมเป็นประจุบวก มีอิเล็กตรอนเป็นประจุลบ กระจายสม่ำเสมอ
แบบจำลองอะตอมของทอมสัน : เนื้ออะตอมเป็นประจุบวก มีอิเล็กตรอนเป็นประจุลบ กระจายสม่ำเสมอ
แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด : อะตอมมีนิวเคลียส และอิเล็กตรอนวิ่งรอบนิวเคลียส
แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด : เหตุใดอิเล็กตรอนวิ่งรอบนิวเคลียส จึงไม่สูญเสียพลังงาน
สเปกตรัมเส้นสว่างของแก๊สแต่ละชนิดให้แสงสีต่างกัน / สมการบัลเมอร์ แสดงอนุกรมความยาวคลื่นของ สเปกตรัมเส้นสว่างของไฮโดรเจน