ฟิสิกส์ ว40205
ฟิสิกส์อะตอม วัตถุดำ และปรากฎการณ์โฟโตอิเล็คทริก
สมการริดเบอร์ก / สมมติฐานของพลังค์ พลังงานที่วัตถุดำรับ-ปล่อย มีค่าเป็นจำนวนเท่าของ hf เรียกว่า ควอนตัมพลังงาน
สมการริดเบอร์ก / สมมติฐานของพลังค์ พลังงานที่วัตถุดำรับ-ปล่อย มีค่าเป็นจำนวนเท่าของ hf เรียกว่า ควอนตัมพลังงาน
ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก : อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก
ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก : จำนวนโฟโตอิเล็กตรอนแปรผันตามความเข้มแสง โดยไม่ขึ้นกับความถี่แสง