ฟิสิกส์ ว40205
ฟิสิกส์อะตอม ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการทดลองของฟรังซ์และเฮริตซ์
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ : โบร์เสนอแบบจำลองของไฮโดรเจน
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ : โบร์เสนอแบบจำลองของไฮโดรเจน
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ : ข้อ 1 อิเล็กตรอนวิ่งรอบนิวเคลียส โดยมีบางวงโคจรที่ไม่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ : ข้อ 2 อิเล็กตรอนจะเปลี่ยนวงโครจร เมื่อได้รับ-ปล่อยพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ : รัศมีโบร์ - รัศมีวงโคจรและพลังงานของอิเล็กตรอนในวงโคจรใดๆ ตามทฤษฎีของโบร์