ฟิสิกส์ ว40205
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร์ พลังงานยึดเหนี่ยว
แมสสเปกโทรมิเตอร์ ส่วนประกอบของแมสสเปกโทรมิเตอร์
แมสสเปกโทรมิเตอร์ ส่วนประกอบของแมสสเปกโทรมิเตอร์
โจทย์คำนวณเรื่อง แมสสเปกโทรมิเตอร์ (ข้อ 1-4)
ขนาดของนิวเคลียส : นิวเคลียสเป็นทรงกลม มีขนาดขึ้นกับจำนวนนิวคลิออน / โจทย์คำนวณ
แรงนิวเคลียร์ คือแรงดึงดูดระหว่างนิวคลิออน