ฟิสิกส์ ว40205
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร์ พลังงานยึดเหนี่ยว
จากทฤษฎีสัมพันธภาพพลังงานและมวลของไอน์สไตน์ พบว่า มวลเปลี่ยนเป็นพลังงานได้
จากทฤษฎีสัมพันธภาพพลังงานและมวลของไอน์สไตน์ พบว่า มวลเปลี่ยนเป็นพลังงานได้
พลังงานยึดเหนี่ยว สามารถหาได้จาก มวลพร่อง / ธาตุที่มีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลิออนมาก จะมีความเสถียรมาก
หลักการคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยว 1) คำนวณจากมวลของนิวเคลียส 2) คำนวณจากมวลอะตอม
โจทย์คำนวณเรื่อง พลังงานยึดเหนี่ยว (ข้อ 1-3)