ฟิสิกส์ ว40205
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ การค้นพบกัมมันตรังสี องค์ประกอบของนิวเคียส
การค้นพบกัมมันตรังสี / รังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีมี 3 ชนิดคือ รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา
การค้นพบกัมมันตรังสี / รังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีมี 3 ชนิดคือ รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา
สมบัติต่างๆ ของรังสี 3 ชนิดคือ รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา
รังสีที่ปล่อยมาจากธาตุกัมมันตรังสี เกิดจากการเปลี่ยนสภาพของนิวเคลียส