ฟิสิกส์ ว40205
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ การสลายของธาตุกัมมันตรังสี และครึ่งชีวิต
การสลายธาตุกัมมันตรังสี เช่น การสลายให้อนุภาคแอลฟา การสลายให้อนุภาคบีตา การสลายให้รังสีแกมมา
การสลายธาตุกัมมันตรังสี เช่น การสลายให้อนุภาคแอลฟา การสลายให้อนุภาคบีตา การสลายให้รังสีแกมมา
อนุกรมการสลาย : นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีจะสลายต่อเนื่องเป็นอนุกรม จนได้ธาตุที่เสถียร / ตัวอย่างอนุกรมการสลาย
กัมมันตภาพของธาตุกัมมันตรังสี : รัทเทอร์ฟอร์ดและซอดดี ตั้งสมมติฐานที่จะอธิบายการสลายของธาตุกัมมันตรังสี