ฟิสิกส์ ว40205
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ปฏิกริยานิวเคลียร์
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เป็นกระบวนการที่นิวเคลียสเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ หรือเปลี่ยนระดับพลังงานของนิวเคลียส
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เป็นกระบวนการที่นิวเคลียสเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ หรือเปลี่ยนระดับพลังงานของนิวเคลียส
ปฏิกิริยานิวเคลียร์: การยิงอนุภาคอัลฟาชนนิวเคลียสของไนโตรเจน / ข้อสรุปจากสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์
ปฏิกิริยานิวเคลียร์มี 2 รูปแบบคือ 1) สลายตัวเองจากธาตุกัมมันตรังสี 2) การแตกตัวของนิวเคลียสของธาตุที่เสถียร เมื่อมีอนุภาคชน
การผลิตนิวเคลียสของธาตุหนัก