ภาษาไทย ท33101
โคลงนิราศประพาสธารทองแดง/ การแต่งกาพย์ยานี 11/ การวิจารณ์บทร้อยกรอง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
แนะนำบทเรียน และอธิบายวิธีการเขียนเรียงความ
แนะนำบทเรียน และอธิบายวิธีการเขียนเรียงความ
อธิบายและแปลความหมาย โคลงประพาส (ตอนที่1)
แปลความหมายคำประพันธ์ 1
แปลความหมายคำประพันธ์ 2